Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
Döner Sermaye İşletme Müdürlüğü

Süreçler

Döner Sermaye Süreçleri
 

İş, Proje, Danışmanlık Hizmeti
 

Döner Sermaye İşletme Müdürlüğü bünyesinde yürütülecek, iş / proje / danışmanlık hizmeti talep eden Kişi/Kurum/Kuruluşlar tarafından, ilgili Fakülte Dekanlığına veya Enstitü / Yüksekokul / Merkez Müdürlüğüne yapılan istek yazısı ile süreç başlanır.
 

Eğer iş/proje/danışmanlık hizmetlerinden yararlanmak isteyen Kişi/Kurum/Kuruluşların başvuru yazılarında proje yürütücüsü ve ekibi belirli ise,proje yürütücüsü, başvuru yazısı ile birlikte hazırlamış olduğu Protokolü ve Proje Bilgi Formunu, Bölüm Başkanlığına iletir.
 

Eğer proje ekibi belirli değilse, iş/proje/danışmanlık hizmeti talep eden Kişi/Kurum/Kuruluşların talep yazıları, Bölüm Akademik Kurulu’nda değerlendirilerek proje yürütücüsü ve ekibi belirlenir. Proje yürütücüsü, Başvuru Dilekçesi ile ile birlikte hazırlamış oldukları protokolü Bölüm Başkanlığına iletir.
 

İlgili Birimin Yönetim Kurulu veya Birim Yöneticisi tarafından onaylanan projeler, bir üst yazı ekinde, Döner Sermaye İşletme Müdürlüğüne gönderilir.
 

Döner Sermaye İşletme Müdürlüğüne gönderilen projeler/sözleşmeler, Döner Sermaye İşletme Müdürlüğü Yürütme Kurulunda görüşülerek, karara bağlanır. Döner Sermaye İşletme Müdürlüğü Yürütme Kurulu kararı, ilgili birimlere ve hizmet talep eden Kişi/Kurum/Kuruluşa bildirilir.
 

Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı tarafından hazırlanarak 18.02.2011 tarih ve 27850 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan " Yükseköğretim Kurumlarında Döner Sermaye Gelirlerinden Yapılacak Ek Ödemenin Dağıtılmasında Uygulanacak Usul ve Esaslara İlişkin Yönetmeliğin" 5. maddesi (c) bendi uyarınca, yönetim kurullarına iletilen yeni proje tekliflerinde, projede katkısı bulunanların, görevlerinin ve katkı oranlarının açıkça belirtilmesi istenmektedir.Yapılacak katkı payı ödemelerinde söz konusu oranlara göre işlem yapılacaktır.
 

Protokol ve Proje Bilgi Formu ekler kısmındadır

Ekler

Proje Bilgi Formu.xlsx
Protokol.docx