Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
Döner Sermaye İşletme Müdürlüğü

Yönetmelik

ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ DÖNER SERMAYE İŞLETMESİ YÖNETMELİĞİ

 

Kapsam ve Dayanak

Madde 1
 

Bu Yönetmelik, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesinin, tüm eğitim-öğretim, araştırma ve uygulama birimlerinin faaliyet alanlarını kapsamak üzere 5/7/1983 tarih ve 18098 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan “2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 58 inci maddesine göre Döner Sermaye İşletmelerinin Kurulmasında Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmelik”in değişik 2 nci maddesine göre hazırlanmıştır.


Faaliyet Alanı

Madde 2
 

Döner Sermaye İşletmesinin faaliyet alanına giren iş ve hizmetler aşağıda gösterilmiştir.

a) Yükseköğretim kurumları dışındaki kuruluşlar ile gerçek ve tüzel kişilerce talep edilecek konularda; bilimsel görüş vermek, proje, araştırma ve benzeri hizmetler yapmak, kurs, seminer v.b. düzenlemek,
 

b) İthalat ve ihracatta gümrük tarifelerine tabi maddelerin kimyasal tahlil ve tespit vs. gibi işlerin; plan, proje ve benzeri hizmetleri yapmak ve bunlara ilişkin kurslar açmak, danışmanlık hizmetleri yapmak,
 

c) Faaliyet alanlarıyla sınırlı olarak iş ve hizmet üretmek, elde edilen ürünlerin Rektörlük izni alınmak şartıyla pazarlanması ve satılması için satış ve teşhir yerleri açmak
 

d) Ziraat Fakültesine bağlı uygulama alanlarında; hayvancılık, buğday ve yem bitkisi ekimi, bağ, zeytin ve meyve bahçesi yetiştiriciliği, çiçek serası ve kültür mantarı üretim ve işletmeciliği faaliyetlerine katılmak ve ürünlerin pazarlamasını yapmak,
 

e) Süt ürünlerinin imalatı ve pazarlamasını yapmak,
 

f) Her türlü baskı ve yayım hizmetlerini yerine getirmek.
 

g) (Ek:RG-28/6/2008-26920)Klinikler, poliklinikler, ameliyathaneler, laboratuar ve mahallinde yapılacak her çeşit muayene, tetkik, tahlil, tedavi, ameliyat, her türlü sağlık hizmetleri ile yataklı ve yataksız sabit ve geçici kuruluşları işletmek.

 

Yönetim Organları

Madde 3
 

Döner Sermaye İşletmesinin Yönetim Kurulu, Üniversite Yönetim Kuruludur. İşletmenin İta amiri Rektördür. Rektör, bu yetkisini uygun gördüğü ölçüde yardımcılarına, dekanlara ve enstitü, yüksekokul ve uygulama-araştırma merkezi müdürlerine devredebilir.
 

Üniversite Yönetim Kurulu, yetkilerini uygun gördüğü ölçüde kuracakları yürütme kuruluna devredebilir. Yürütme Kurulu, Üniversite Yönetim Kurulunca seçilecek; bir rektör yardımcısı, üç öğretim elemanı (Dekan ve yüksekokul müdürü de olabilir) ve bir sayman olmak üzere beş kişiden oluşur. Yürütme Kurulu, Üniversite Yönetim Kurulu adına faaliyetleri izler ve sonuçlandırır ve gerektikçe Üniversite Yönetim Kuruluna rapor verir. Yürütme Kuruluna rektör yardımcısı başkanlık eder, en az üç kişiyle toplanır ve kararlar oy çokluğu ile alınır.

 

Sermaye Limiti

Madde 4
 

Döner Sermaye İşletmesinin sermaye limiti 5.000.000.000.– (Beşmilyar) TL’dir.

 

Uygulanacak Hükümler

Madde 5
 

Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde birinci maddede adı geçen Yönetmelik hükümleri uygulanır.

 

Yürürlükten Kaldırma

Madde 6
 

6 Nisan 1997 tarihli 22956 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan “Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Rektörlüğü Döner Sermaye İşletmesi Yönetmeliği” ve değişiklikleri yürürlükten kaldırılmıştır.

 

Geçici Madde 1

Bu Yönetmeliğin yayımından önce mevcut Döner Sermaye İşletmesinin tüm mal varlığı başkaca bir işleme gerek kalmaksızın, bu Yönetmelikle kurulan Döner Sermaye İşletmesine devredilir.

 

Geçici Madde 2

Bu Yönetmeliğin yayımından önce başlanmış iş ve sözleşmeler sonuçlandırılıncaya kadar eski mevzuatın uygulanmasına devam edilir.

 

Yürürlük

Madde 7
 

Maliye Bakanlığı ile Sayıştay Başkanlığının görüşleri alınarak hazırlanan bu Yönetmelik, Resmî Gazete’de yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

 

Yürütme

Madde 8
 

Bu Yönetmelik hükümlerini Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Rektörü yürütür.